დადგენილება N21 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N21
Skip to content