განკარგულება N33 შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ სასეირნო ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფებისა და სასეირნო ავტობუსების საიჯარო ქირის დადგენის შესახებ

  1. განკარგულება N33
Skip to content