განკარგულება N09-შპს “სოკარ ჯორჯია გაზი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

gankarguleba N09
Skip to content