დადგენილება N03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N02 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის N17დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულებები – 2011

დადგენილებები – 2011

განკარგულება N44 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

დადგენილებები – 2010 წელი

განკარგულებები – 2010 წელი

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content