განკარგულება N97 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N96 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის,განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2015 წლის 06 აპრილის მე-8 ოქმის მე-11 საოქმო გადაწყვეტილების შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N95 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის,განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით შექმნილი კომისიის სხდომის 2015 წლის 08 მაისის მე-10 ოქმის მე-7 საოქმო გადაწყვეტილების შესაბამისად ქონების პირდაპირი წესით განკარგვაზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N94 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის N82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N93 საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N92 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N190 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N91 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N188 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N62 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N188 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N64 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

Skip to content