განკარგულება N03 ს.ს ,,სილქნეტი”-სათვის სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

განკარგულება N02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N188 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის N158 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2015 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში”ცვლილებისა და დამტკიცების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N05 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის N30 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

დადგენილება N04 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N02 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის N17დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულებები – 2011

დადგენილებები – 2011

Skip to content