დადგენილება N25 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 1 აგვისტოს N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N25
Skip to content