დადგენილება N21 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N21
Skip to content