დადგენილება N18 ქობულეთის მუნ იციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N13 დადგენილებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ცვლილების შეტანის თაობაზე.

დადგენილება N18
Skip to content