განკარგულება N34 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობაზე საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N34
Skip to content