განკარგულება N69 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N69
Skip to content