განკარგულება N68 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულიქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N68
Skip to content