განკარგულება N46 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობებზე საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N46
Skip to content