დადგენილება N05 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 28 ოქტომბრის N17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N05
Skip to content