დადგენილება N04 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N04
Skip to content