ბრძანება N01-21/44 სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის ხარჯებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

01-21-44 ბაჟი
Skip to content