ბრძანება N01-21/33 სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვის ხარჯებიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

01-21-33
Skip to content