ბრძანება N01-19/8 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში იამზე პაპუნაიშვილის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საორგანიზაციო და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში თანამდებობაზე გადაყვანის შესახებ

01-19-8
Skip to content