ბრძანება N01-17/13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 13 ივნისის N01-21/36 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

01-17-13
Skip to content