დადგენილება N07 ,,ქობულეთის მინიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba N7
Skip to content