დადგენილება N10 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2016 wlis N10 dadgenileba
Skip to content