განკარგულება N182 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N201 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N182
Skip to content