განკარგულება N129 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 20 ივნისის N89 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N129
Skip to content