განკარგულება N38 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 31 მარტის N26 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით გასატარებელი ზოგიერთ ღონისძიებებში ”ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N38
Skip to content