განკარგულება N17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N204 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N17
Skip to content