განკარგულება N14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N202 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

gankarguleba N14
Skip to content