განკარგულება N160 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 მაისის N65 განკარგულებით დამტკიცებული,,შპს ,,ომეგა გაზი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N160
Skip to content