დადგენილება N04 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის N11დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N04
Skip to content