ბრძანება N01-17/5 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო მოსამსახურის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ღია კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

01-17-5
Skip to content