ბრძანება N01-17/4 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 13 ივნისის N01-17/14 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

01-17-4
Skip to content