განკარგულება N80 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N80
Skip to content