22 ნოემბერს,  12-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

22 ნოემბერს,  12-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა.

  :

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 14 ნოემბრის N114-11423318228 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის  განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 31 ოქტომბრის  N114-1142330480 მომართვა- ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის სამი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე;

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 06 ნოემბრის N114-11423310191 მომართვა – საქართველოს კანონით ,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსი“, საქართველოს კანონით ,,ნარჩენების მართვის კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, გამოყენების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების  წესის დამტკიცების  შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 31 ოქტომბრის N114-11423304307 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე შ.პ.ს ,,ქობულეთის სტადიონი“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

5. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2023 წლის 23 ოქტომბრის MRDI N01/2150 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე თეთროსნის  მამათა მონასტრის  მიმდებარედ N12 ქუჩისათვის ,,თეთროსნის“ ქუჩის სახელის  მინიჭების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 07 ნოემბრის №114-11423311122 მომართვა-ა(ა)იპ ,,საქართველოს  სამედიცინო  ჰოლდინგი“-სათვის  პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, სიმბოლურ ფასად 1(ერთი) ლარად  საკუთრებაში გადაცემის   შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content