განკარგულება N44 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თახმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N44
Skip to content