დადგენილება N18 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 09 სექტემბრის N08 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N18
Skip to content