დადგენილება N15 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N15
Skip to content