განკარგულება N10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება-N10
Skip to content