დადგენილება N03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში,მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N20.42.04.810 და ს.კ N20.42.04.8120) განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება N03
Skip to content