განკარგულება N77 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი”-სათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით,სარგებლობის უფლებით გადაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N77
Skip to content