დადგენილება N35 ,,ქალაქ ქობულეთის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის-გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N35 დადგენილება
N35
Skip to content