განკარგულება N08 ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების მიმდინარე ექსპლოატაციისა (მოვლა-პატრონობა) 2015 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N07 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალსადენის სისტემის მოვლა-შენახვის 2015 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N06 ქობულეთის მუნიციპალეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით)მომსახურების პროგრამის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N05 შ.პ.ს. ,,სოკარ ჯორჯია გაზი”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 18 ივლისის N82 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N03 ს.ს ,,სილქნეტი”-სათვის სატელეფონო კანალიზაციის მშენებლობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

განკარგულება N02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N188 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილებების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის N158 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2015 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში”ცვლილებისა და დამტკიცების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N05 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის N30 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content