დადგენილება N15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის,რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ

დადგენილება N14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების მართვის სამოქმედო ტერიტორიის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილება N13 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის საჭირო დოკუმენტების ნიმუშების დამტკიცებისა და ამ დოკუმენტების აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 12 აპრილის N27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N11 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 1 კლასს დაქვემდებარებული შენობა-ნაგებობათა სახეობების (რომელთა განთავსება/მშენებლობა მშენებლობის ნებართვის გარეშე იქნება შესაძლებელი) და პირობების განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 3 სექტემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N10 ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის,პირობებით გამოცხადებულ ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ტიპიური ოქმისა და ნასყიდობის ხელშეკრულებების ტიპიური ფორმების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N09 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N08 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით პრივატიზების,სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის,საწყისი საპრივატიზებო საფასურის,ქირის საფასურის,ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის,ანგარისწორების წესებისა და საჯარო აუქციონის წესით ქონების პრივატიზებისას საკუთრების უფლების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმებისა და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმებისა და აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპური ფორმების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N07 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ

დადგენილება N06 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N37დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content