განკარგულებები – 2011

სათაურინომერითარიღიდოკუმენტი
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ
106/01/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ,,სოფლების წყალსადენის სისტემის მოვლა –შენახვის მიზნობრივი პროგრამის” დამტკიცების შესახებ228/01/2011გადმოწერეთ
დანართი228/01/2011გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,მობიტელ~-ზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში საბაზო სადგურის განსათავსებლად ფართის გამოყოფის შესახებ328/01/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ428/01/2011გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,ვიტელ-ჯორჯია~-სათვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გაყვანაზე თანხმობის მიცემის შესახებ528/01/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში სამივლინებო ხარჯების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ628/01/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
728/01/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სპორტული ღონისძიებების
ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ Mქობულეთის
Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #-151 განკარგულებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
811/02/2011გადმოწერეთ
დანართი811/02/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში სამივლინებო ხარჯების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის #06 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე925/02/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სოციალურად დაუცველი
ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის~ დამტკიცების
შესახებ Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-148 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1025/02/2011გადმოწერეთ
დანართი1025/02/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 1125/02/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ1225/02/2011გადმოწერეთ
“ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ’’ განკარგულების
პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
1325/02/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1417/03/2011გადმოწერეთ
დანართი1417/03/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი
პროგრამის დამტკიცების შესახებ
1517/03/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საქმიანობის
განხორციელებასთან ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ
1617/03/2011გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფუძნების შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის @29 დეკემბრის №142 განკარგულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე1717/03/2011გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,მობიტელ~-ზე ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა #26–ში მდებარე შენობის ნაწილის დროებით სარგებლობაში იჯარის უფლებით გადაცემის შესახებ1817/03/2011გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,მობიტელ~-ზე მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში საბაზო
სადგურის განსათავსებლად ფართის გამოყოფის შესახებ ქობულეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 იანვრის #3 განკარგულებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1917/03/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილებების შეტანის შესახებ2017/03/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთზე პარკის სტატუსის მინიჭების შესახებ
2117/03/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2217/03/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2317/03/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2417/03/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2517/03/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2617/03/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2717/03/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილებების შეტანის თაობაზე
2829/03/2011გადმოწერეთ
დანართი2829/03/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ2929/03/2011გადმოწერეთ
,,თვითმმართველ ქ. ბათუმსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტს შორის
ადმინისტრაციული საზღვრის შეცვლაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 სექტემბრის
#-90 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
3012/04/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ3112/04/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ3212/04/2011გადმოწერეთ
ადგილობრივი თვითმმართველობის სიმბოლოების (დროშა, გერბი) დადგენისათვისMქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ3312/04/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ3412/04/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი
მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის #-15 განკარგულებაში ცვილებების შეტანის თაობაზე
3512/04/2011გადმოწერეთ
დანართი3512/04/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ3611/05/2011გადმოწერეთ
,,შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ,,ქობულეთის წყალი~
დაფუძნების შესახებ~ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 2009 წლის 8
სექტემბრის #-306 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
3711/05/2011გადმოწერეთ
შ.პ.ს.,,a-net A-NET~-სათვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკაბელო სისტემისა და კანალიზაციის მშენებლობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ3811/05/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ3911/05/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ4011/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ4111/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ4211/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ4311/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ4411/05/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობის და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ4511/05/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2011 წლის პირველი კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ4627/05/2011გადმოწერეთ
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#146 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე
სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების
პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
4727/05/2011გადმოწერეთ
დანართი4727/05/2011გადმოწერეთ
ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ4827/05/2011გადმოწერეთ
დანართი4827/05/2011გადმოწერეთ
დანართი4827/05/2011გადმოწერეთ
დანართი4827/05/2011გადმოწერეთ
დასახლების საჭიროებების განსაზღვრისა და პრიორიტეტების დადგენის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე4927/05/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #138 ა-ში მდებარე 123.9 კვ.მეტრი არასაცხოვრებელი ფართის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ5027/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის ქუჩა #46-ის მიმდებარე არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი წლიური საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ
5127/05/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ5227/05/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის 56.9 კვ.მ. ფართის საწყისი წლიური საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ5327/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ5427/05/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ5527/05/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ5627/05/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ5727/05/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ5827/05/2011გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ,,ქობულეთის სოფლის წყალი’’-ს დაფუძნების თაობაზე5927/05/2011გადმოწერეთ
დანართი5927/05/2011გადმოწერეთ
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების Aაღიარების კომისიის შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ6027/05/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე6103/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობის და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ6203/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, არასასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (პლაჟის) საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ6303/06/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ6403/06/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ6503/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილების შეტანის თაობაზე
6617/06/2011გადმოწერეთ
დანართი6617/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველი
ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში დამატებების შეტანის შესახებ
6717/06/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #554-დან - #-576-მდე მდებარე
21041 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის
საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ
6817/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთი, დაბა ჩაქვში მდებარე 2501 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი
ფასის განსაზღვრის შესახებ
6917/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#143 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამაში~
ცვლილების შეტანის თაობაზე
7017/06/2011გადმოწერეთ
დანართი7017/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#146 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე
სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების
პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
7117/06/2011გადმოწერეთ
დანართი7117/06/2011გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფუძნების შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის @29 დეკემბრის №142 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე7217/06/2011გადმოწერეთ
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ,,საფეხბურთო კლუბი – შუქურა”-ს დაფუძნების თაობაზე7317/06/2011გადმოწერეთ
სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ7417/06/2011გადმოწერეთ
დანართი7417/06/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ7517/06/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში საცხოვრებელ სახლზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ7617/06/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილების შეტანის თაობაზე
7704/07/2011გადმოწერეთ
დანართი7704/07/2011გადმოწერეთ
,,არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფუძნების შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის @29 დეკემბრის №142 განკარგულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე7804/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (პლაჟის) საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით საიჯარო ფასის განსაზღვრის შესახებ7904/07/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ8004/07/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ8104/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ8218/07/2011გადმოწერეთ
დანართი8218/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#149 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური
დახმარების პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
8318/07/2011გადმოწერეთ
დანართი8318/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#150 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე კულტურის და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური
უზრუნველყოფის პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
8418/07/2011გადმოწერეთ
დანართი8418/07/2011გადმოწერეთ
დაბა ოჩხამურის საჯარო სკოლაზე სახელის თანხმობის მიცემის შესახებ8518/07/2011გადმოწერეთ
კაფე - ბარებსა და გართობის ობიექტებში მუსიკალური და გახმოვანების სხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენების შეზღუდვების შესახებ8618/07/2011გადმოწერეთ
ზომამცირე მცურავი საშუალებების სარგებლობასთან დაკავშირებით
გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ
8718/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გასართობი ტიპის მოძრავი
მოტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის აკრძალვის შესახებ
8818/07/2011გადმოწერეთ
ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე, აკვაცენტრის მიმდებარედ
38.11 კვ.მეტრი შენობა-ნაგებობის და მასზე დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1500.0 კვ. მეტრი მიწის ნაკვეთის საწყისი საიჯარო
ფასის განსაზღვრის შესახებ
8918/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის #2 საბავშვო ბაღზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ9018/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის #4 საბავშვო ბაღზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ9118/07/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~
ცვლილების შეტანის თაობაზე
9212/08/2011გადმოწერეთ
დანართი9212/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის #-15 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე9312/08/2011გადმოწერეთ
დანართი9312/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტს შორის
საინვენსტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე
თანხმობის მიცემის შესახებ
9412/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე ქ.ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე სანიაღვრე კანალიზაციის რეაბილიტაციისა და სატუმბო სადგურის მოწყობის დასრულებული პროექტის სესხის გადახდის გრაფიკის ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ9512/08/2011გადმოწერეთ
ს/ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია~-ს 10 კვ. ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის (ხაზობრივი ნაგებობის) მშენებლობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ9612/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 14728.0 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ9712/08/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ9812/08/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ9912/08/2011გადმოწერეთ
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქობულეთის
მუნიციპალიტეტს შორის საინვენსტიციო დაფინანსებისათვის გრანტისა და სესხის Aმიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
10012/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2011 წლის მეორე კვარტლის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ10112/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის #-15 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე10226/08/2011გადმოწერეთ
დანართი10226/08/2011გადმოწერეთ
ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების საბავშვო ბაღებში მშობელთა შემონატანის ოდენობის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ10326/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და ევროკავშირს შორის გრანტის Aმიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ10426/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტსა და ევროკავშირს შორის გრანტის აღების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ10526/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 18 ივლისის #82 განკარგულებით
დამტკიცებული ,,ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში” ცვლილებისა და დამატების
შეტანის შესახებ
10626/08/2011გადმოწერეთ
დანართი10626/08/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში არასაცხოვრებელ სავაჭრო ობიექტზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ10726/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის GAგანთავისუფლებაზე
თანხმობის მიცემის შესახებ
10830/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ10930/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ11030/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სპორტული ღონისძიებების
ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამი-~ს დამტკიცების შესახებ Mქობულეთის
Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #-151 განკარგულებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
11130/08/2011გადმოწერეთ
დანართი11130/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 18 ივლისის #82 განკარგულებით
დამტკიცებული ,,ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში” ცვლილებისა და დამატების
შეტანის შესახებ
11230/08/2011გადმოწერეთ
დანართი11230/08/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ11330/08/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე მიწის ნაკვეთზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ11430/08/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#150 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე კულტურის და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური
უზრუნველყოფის პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
11520/09/2011გადმოწერეთ
დანართი11520/09/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#146 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე
სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
11620/09/2011გადმოწერეთ
დანართი11620/09/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~
ცვლილების შეტანის თაობაზე
11720/09/2011გადმოწერეთ
დანართი11720/09/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკურორტო ზოლში
შინაური ცხოველების შენახვის წესების დამტკიცების შესახებ
11820/09/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ11920/09/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 12020/09/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ12120/09/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ12220/09/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~
ცვლილების შეტანის თაობაზე
12310/10/2011გადმოწერეთ
დანართი12310/10/2011გადმოწერეთ
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#150 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე კულტურის და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური
უზრუნველყოფის პროგრამაში’’ ცვლილების შეტანის თაობაზე
12410/10/2011გადმოწერეთ
დანართი12410/10/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სპორტული ღონისძიებების
ფინანსური უზრუნველყოფის პროგრამი-~ს დამტკიცების შესახებ Mქობულეთის
Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #-151 განკარგულებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
12510/10/2011გადმოწერეთ
დანართი12510/10/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის #15 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი
სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამაში” ცვლილების შეტანის თაობაზე
12610/10/2011გადმოწერეთ
დანართი12610/10/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 ივნისის #74 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე12710/10/2011გადმოწერეთ
დანართი12710/10/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ12810/10/2011გადმოწერეთ
ს.ს. ,,სილქნეტი~-სათვის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ12910/10/2011გადმოწერეთ
მოქალაქე ინგა ღვალაძისათვის მაღალი ძაბვის კაბელის მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ13010/10/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 13110/10/2011გადმოწერეთ
დანართი13210/10/2011გადმოწერეთ
შ.პ.ს. ,,საქართველო” სასტუმრო ,,ჯორჯია პალასი”-სათვის მაღალი ძაბვის კაბელის (ხაზობრივი ნაგებობის) მიწისქვეშა მონტაჟისათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ13325/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით - ტერიტორიული დაგეგმვის
გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ
13425/11/2011გადმოწერეთ
დანართი13425/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 18 ივლისის #82 განკარგულებით
დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში” ცვლილებისა და დამატების
შეტანის შესახებ
13525/11/2011გადმოწერეთ
დანართი13525/11/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, თამარის სანაპირო #28-დან #38-მდე მდებარე 14 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ13625/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ13725/11/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა #13-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სერვიტუტით დატვირთვისათვის ერთჯერადი გადასახადის განსაზღვრის შესახებ
13825/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ13925/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ14025/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ14125/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ14225/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ14325/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ14425/11/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ14525/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ14625/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ14725/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი აირის მილსადენის (ხაზობრივი ნაგებობა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ14825/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, დაბა ოჩხამურში ჩოლოქის ქუჩაზე ვაჟა შაინიძის სახელის მინიჭების შესახებ14925/11/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~ ცვლილების შეტანის თაობაზე15015/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15015/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 მარტის #15 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტში შემავალი
სოფლების მხარდამჭერი მიზნობრივი პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე
15115/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15115/12/2011გადმოწერეთ
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#150 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე კულტურის და საგანმანათლებლო ღონისძიებების ფინანსური
უზრუნველყოფის პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე
15215/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15215/12/2011გადმოწერეთ
Mქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#151 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე `სპორტული ღონისძიებების ფინანსური უზრუნველყოფის
პროგრამა~-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე
15315/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15315/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 17 ივნისის #74 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერის პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე15415/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15415/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#143 განკარგულებით დამტკიცებულ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები)
ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა”-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე
15515/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15515/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გარე რეკლამის განთავსებაზე საწყისი საპრივატიზაციო ფასის განსაზღვრის შესახებ15615/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერზე მამია გოგოლიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ15715/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 18 ივლისის #82 განკარგულებით
დამტკიცებული ,,ქობულეთის Mმუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებისა და დამატების
შეტანის შესახებ
15815/12/2011გადმოწერეთ
დანართი15815/12/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა #28-ის მიმდებარე 292.0 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ15915/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ გვარაში მდებარე 196.0 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ16015/12/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #100-ის მიმდებარე 43 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ16115/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ16215/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საწყისი წლიური სარგებლობის ქირის განსაზღვრის შესახებ16315/12/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში ა(ა)იპ აჭარის მდგრადი განვითარების ასოციაციის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ16415/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ16515/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ16615/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ16715/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ16815/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი აირის მილსადენის (ხაზობრივი ნაგებობა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ16915/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 29 დეკემბრის
#-154 განკარგულებით დამტკიცებული ,,2011 წლის Mქობულეთის
მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგში~
ცვლილების შეტანის თაობაზე
17028/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17028/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის კულტურის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ17128/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17128/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ17228/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17228/12/2011გადმოწერეთ
სპორტული საკლუბო გუნდის ,,შუქურა”-ს მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ17328/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17328/12/2011გადმოწერეთ
Aარასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული”-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ17428/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთში მდებარე ხეივანზე
ალექსანდრე ბერაძის სახელის მინიჭების შესახებ
17528/12/2011გადმოწერეთ
ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების საბავშვო ბაღებში მშობელთა შემონატანის ოდენობის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ17628/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ17728/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17728/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ17829/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17829/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ17928/12/2011გადმოწერეთ
დანართი17928/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ18028/12/2011გადმოწერეთ
დანართი18028/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ18128/12/2011გადმოწერეთ
დანართი18128/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ` ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ18228/12/2011გადმოწერეთ
დანართი18228/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე `ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამის~ დამტკიცების შესახებ18328/12/2011გადმოწერეთ
დანართი18328/12/2011გადმოწერეთ
,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეკლამის განთავსების გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 30 აგვისტოს #110 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე18428/12/2011გადმოწერეთ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 18 ივლისის #82 განკარგულებით
დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული
ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებისა და დამატების
შეტანის შესახებ
18528/12/2011გადმოწერეთ
დანართი18528/12/2011გადმოწერეთ
ციტრუსის რეალიზაციის ხელშეწყობისათვის გამარტივებული წესით საწვავის შესყიდვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ18628/12/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა #299-ის მოპირდაპირედ 1000 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ18728/12/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #141-ის მიმდებარე 386 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ18828/12/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთი, თავისუფლების ქუჩა #23-ის მიმდებარე 70 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ18928/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ19028/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ19128/12/2011გადმოწერეთ
დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ19228/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ19328/12/2011გადმოწერეთ
ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ19428/12/2011გადმოწერეთ
ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხებისა და სანიაღვრე ჭების მიმდინარე ექსპლოატაციის (მოვლა-პატრონობა) 2012 წლის მიზნობრივი
პროგრამის დამტკიცების შესახებ
19528/12/2011გადმოწერეთ
დანართი19528/12/2011გადმოწერეთ
დანართი19528/12/2011გადმოწერეთ
2012 წლის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა-განრიგის დამტკიცების შესახებ19628/12/2011გადმოწერეთ
დანართი19628/12/2011გადმოწერეთ
გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content